Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia


Spotrebiteľ je registrovaný užívateľ e-shopu: www.bambino-kociky.sk , ktorý registráciou poskytol svoje kontaktné údaje prevádzkovateľovi internetového obchodu a objednávkou realizoval požiadavku na kúpu tovaru. Predávajúcim sa rozumie prevádzkovateľ internetového obchodu, ktorým je spoločnosť Zuzana Kordeková - BAMBINO.  Objednávkou sa rozumie požiadavka spotrebiteľa na tovar, realizovaná prostredníctvom internetového obchodu, prípadne e-mailom alebo telefonicky.  Záväzne potvrdená objednávka predávajúcim sa následne považuje za kúpnu zmluvu.  Na základe odoslanej objednávky je spotrebiteľovi na uvedený e-mal zaslaná rekapitulácia objednávky. Vzápätí nasleduje potvrdenie objednávky. Potvrdenie sa realizuje prevažne e-mailom, prípadne telefonicky.  Za podstatné podmienky objednávky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia. Odoslaním objednávky spotrebiteľ potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito nákupnými a reklamačnými podmienkami a súhlasí s nimi. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizovaní objednávky.
 

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny tovaru v prípade zmeny peňažných kurzov, výrazného zvýšenia inflácie, zmeny legislatívy alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok u výrobcov a distributérov tovaru. O takejto zmene kúpnej ceny Vás však budeme informovať a Vaša objednávka bude ďalej vybavovaná až po vyjadrení Vášho súhlasu so vzniknutými zmenami - ohľadne cien, alebo opisov tovaru na stránke www.bambino-kociky.sk.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne zrušiť kúpnu zmluvu v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny, popisu alebo obrázku tovaru uvedeného na internetovej stránke www.bambino-kociky.sk. O zrušení kúpnej zmluvy z dôvodu zjavnej tlačovej alebo elektronickej chyby bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom, ktorý kupujúci uviedol pri vypĺňaní elektronického objednávkového formulára.

 

Vlastnícke práva k tovaru prechádzajú na spotrebiteľa až po jeho prevzatí a zaplatení.
Pri preberaní tovaru si vždy skontrolujte nepoškodenosť obalu. V prípade poškodenia obalu spíšte s pracovníkom kuriérskej spoločnosti protokol o škode a tovar nepreberajte! Balík sa vráti k nám na firmu, kde bude tovar skontrolovaný a ak bude v poriadku, tak vám bude doručený na náklady kuriérskej služby opätovne. V takomto prípade však musí byť spísaný protokol o škode!


2. Dodacie podmienky

 

Predávajúci nezodpovedá za:


- oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou
- oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
- za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou
- prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo z dôvodu iných nepredvídateľných prekážok

Spotrebiteľ sa zaväzuje:


- objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov
- zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok

V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo predať dopravcovi nutné minimum osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón).

Pri preberaní tovaru Vám doručíme doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Doklad o prebratí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH dostane kupujúci  do 14 dní od doručenia tovaru, na základe potvrdenia zmluvným prepravcom o prevzatí tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo ak sa:

a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) predovšetkým pri cene vyššej ako 165 eur, žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

3. Dodacie lehoty

Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Priemerná doba expedície nášho tovaru sa pohybuje v rozmedzí 7 dní pri tovare, ktorý je skladom. Pri tovare, ktorý nie je skladom, Vás vopred upozorníme e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru a budete mať možnosť objednávku stornovať, prípadne zmeniť objednávku.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu dodacej doby, prípadne na odstúpenie od objednávky z rôznych nečakaných udalostí, napr:

 

- objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť - chybný kontakt na spotrebiteľa

- výrazným spôsobom sa zmenila cena dodávateľa pre daný tovar

- ak k dodávateľ nedodrží termín dodania /a to z rôznych nečakaných dôvodov/

- ak zahraničná firma nie je schopná pokryť dopyt a dodržať sľúbené termíny
- výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru  prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. 

 

O tomto Vás však budeme bezodkladne informovať.
 

Ak sa takáto skutočnosť vyskytne, budeme Vás ihneď kontaktovať a navrhneme Vám všetky dostupné riešenia, poskytneme Vám všetky dostupné informácie, aby ste sa mohli rozhodnúť, ako pokračovať ďalej vo veci Vašej objednávky. Ak sú nové podmienky pre Vás neprijateľné, máte možnosť od objednávky odstúpiť.4. Ceny tovaru

Všetky ceny sú vrátane 20 % dane z pridanej hodnoty (DPH). V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné.


5. Platby za tovar a poštovné

Objednaný tovar zasielame poštou alebo zásielkovou spoločnosťou na dobierku, na adresu udanú zákazníkom v objednávke. Zákazník za tovar zaplatí plnú sumu pri preberaní dobierky na pošte, prípadne doručovateľovi zásielky. Z dôvodu väčších rozmerov a hmotnosti kočíky a postieľky zasielame len kuriérskou spoločnosťou, nie slovenskou poštou.

 • Dobierka, kuriér - cena 9.96 € /odporúčame pri nákupe kočíkov a postieľok /
 • Dobierka, kuriér - cena 5,00 € /odporúčame pri menej objemných zásielkach /
 • Osobný odber na predajni v Žiline alebo v Prešove  (po dohode : tel. 0948 184 374 )

Uvedené ceny platia pre Slovenskú republiku.
Pri objednávke do zahraničia poštovné vypočítavame individuálne podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posielame.

Platba:

 •  formou dobierky
 •  hotovosť


6. Zrušenie objednávky

 

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy (zrušiť objednávku), kedykoľvek aj bez udania dôvodu, a to telefonicky, e-mailom, prípadne osobne na predajni.


7. Vrátenie tovaru 

Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Toto právo má spotrebiteľ aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihne osobne priamo u predajcu. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru. Uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie tovaru bez udania dôvodu si môže spotrebiteľ písomnou, prípadne elektronickou formou (e-mail).  Predávajúci je povinný ihneď po prijatí oznámenia od odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tomto spotrebiteľovi potvrdenie, a to písomnou, prípadne elektronickou formou (e-mail.) Tovar je potrebné vrátiť na adresu sídla spoločnosti kompletný a nepoškodený s priloženým vyplneným dole uvedeným formulárom, poprípade napísaný ručne podľa predlohy formulára. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.  V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, zodpovedá za toto zníženie, ak to bolo spôsobené v dôsledku zaobchádzania, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčností tovaru. Tovar vrátený na spôsob dobierky nepríjmeme. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.  Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu predávajúceho alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru, ak to bolo medzi spotrebiteľom a predávajúcim dohodnuté. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Vrátenie peňazí za vrátený tovar sa nevzťahuje na služby (manipulácia s tovarom, poštovné). Cena za tovar bude vrátená spotrebiteľovi podľa možnosti, ktorú si zvolí - na účet alebo poštovou poukážkou na adresu. 

Formulár na vrátenie tovaru na stiahnutie pdf súbor  TU


8. Reklamačný poriadok


Predávajúci poskytuje na výrobky záruku v dĺžke 24 mesiacov odo dňa predaja spotrebiteľovi. Poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe veci viažu podľa zvláštnych právnych predpisov. Spotrebiteľovi odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty, na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať.
V prípade reklamácie zašle spotrebiteľ reklamovaný tovar na dodaciu adresu - Bambino,  Mierová 1507, 022 01  Čadca. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať -  reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry a priložený vyplnený nižšie uvedený formulár, poprípade napísaný ručne podľa predlohy formulára.Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý.

Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od spotrebiteľa k predávajúcemu hradí predávajúci.
Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

V prípade, že dôjde k oprávnenej reklamácii výrobku v záručnej dobe, má spotrebiteľ právo na odstránenie vzniknutej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí dodávateľ zákazníkovi vadný výrobok novým, alebo výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu, alebo vráteniu cenového rozdielu, alebo vrátením plnej výšky kúpnej ceny tovaru aj s nákladmi spojenými na prepravu - po dohode so zákazníkom (osobne, telefonicky alebo e-malom).

Reklamačný formulár na stiahnutie pdf súbor  TU

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:

 •  prirodzeným alebo mechanickým opotrebením
 •  znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby
 •  používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa
 •  vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody do elektrických častí
 •  zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy)
 •  prepätím, napr. pri údere blesku
 •  pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu
 •  mechanickým poškodením- roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.

Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť spotrebiteľovi s príslušným stanoviskom.
Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie spotrebiteľom.
Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.
Predávajúci upozorní o vybavení  reklamácie spotrebiteľa buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom a tovar odošle  na adresu spotrebiteľa.

V prípade oprávnenej reklamácie tovaru zákazníkom hradí všetky náklady spojené so zaslaním tovaru späť spotrebiteľovi  predajca.

V prípade neoprávnenej reklamácie tovaru zákazníkom hradí všetky náklady spojené so zaslaním tovaru späť spotrebiteľovi  spotrebiteľ. pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.


9. Alternatívne riešenie Sporov

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@bambino-kociky.sk ), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na stránke: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

10. Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

Viac informácií


11. Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou  ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania  tejto objednávky. Zmluvné strany sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom  elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi v celom rozsahu súhlasí.
Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynutiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynutitenosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného  ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok, pričom povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke www.bambino-kociky.sk.